SHOPPING MALL INVEST KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PREAMBULUM

A Shopping Mall Invest Kft. (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., cégjegyzékszám: 01-09-680477, e-mail cím: info@szegedplaza.hu, továbbiakban: Társaság) az Önök személyes adatait, Önökről készült kép-és hangfelvételt (a továbbiakban személyes adat) a jogszabályoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt elvárásoknak megfelelően gyűjti és bizalmasan kezeli. A Társaság gondoskodik a birtokába jutott adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, és megteszi azokat a technikai, szervezési, biztonsági intézkedéseket, amelyek a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság Önöket a jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa a Társaság által kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés céljáról, módjáról és az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, valamint, hogy biztosítsa az adatvédelem elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az Önök adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jogszabályi alapok

A Szabályzat jogszabályi alapját az alábbi jogszabályok képezik:

a) Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk);

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv);

d) 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvtv).

1.2. Értelmező rendelkezések

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

kezelt személyes adatok köre: a Plaza területére belépő személyeknek a felvételeken rögzített képmása, hangja, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

érintettek: a Szeged Plaza (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119., a „Plaza”) területére belépők;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, így adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján személyes adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

2.1. Az adatkezelés jogalapja, alapelvei

2.1.1. A Társaság az érintettek személyes adatainak kezelésére az érintettek hozzájárásával jogosult, amely ráutaló magatartással, a Plaza területére való belépéssel megvalósul.

2.1.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

2.1.3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2.1.4. Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A Társaság jelen szabályzat közzétételével tesz eleget ezen kötelezettségnek.

2.1.5. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételüknek és kezelésüknek tisztességesnek és törvényesnek kell lenniük;

b) pontosnak, teljesnek és ha szükséges időszerűnek kell lenniük;

c) tárolásuk módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.1.6. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2.1.7. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

2.1.8. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2.1.9. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mely esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Társaság megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

2.2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

2.2.1. A Plaza népszerűsítése a kép-és hangfelvételeknek a Plaza internetes honlapján és közösségi oldalán, a Plazát népszerűsítő reklámújságokban és szórólapokon, valamint egyéb reklámanyagok útján történő közzétételével.

2.3. Adatkezelés időtartama

2.3.1. Az Szvtv. alapján a Társaság a személy- és vagyonvédelmi célzattal üzemeltetett biztonsági kamerarendszerrel rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével megsemmisíti, illetve törli.

2.3.2. A Társaság a 2.2.1. pontban rögzített céllal, külön kamerával rögzített kép-és hangfelvételeket az Infotv. alapján az érintettek erre irányuló törlési kérelme esetén az érintettek vonatkozásában törli vagy zárolja.

2.4. Adatok megismerhetősége, továbbítása

2.4.1. A 2.3.1. pont szerint rögzített, a Társaság rendelkezésére álló személyes adatokat az Szvtv. 1.§ bekezdés szerinti képesítéssel rendelkező alkalmazottak a jelen Szabályzat szerinti adatvédelmi és titoktartási kötelezettségükkel összhangban jogosultak megismerni és kezelni.

2.4.2. A 2.3.2. pont szerint rögzített, a Társaság rendelkezésére álló személyes adatokat a Társaság alkalmazottai, megbízottai a jelen Szabályzat szerinti adatvédelmi és titoktartási kötelezettségükkel és a 2.2.1. pont szerinti céllal összhangban jogosultak megismerni és kezelni.

2.4.3. A Társaság a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, az államigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos megkeresésére személyes adatot adhat ki a hatóság részére. Erre csak abban esetben kerülhet sor, amennyiben a megkereső hatóság pontosan megjelölte az adatközlés pontos célját, illetve az adatok körét. A Társaság személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2.4.4. A Társaság által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az adatkezelés feltételei az adattovábbítás esetén is teljesülnek minden egyes személyes adatra nézve.

2.4.5. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket a Társasággal azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

III. AZ ÜGYFELEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

3.1. Az érintett a Társaságnál kérelmezhető jogai

a) tájékoztatás személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítése, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlése vagy zárolása.

3.2. Tájékoztatás nyújtása

3.2.1. Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

3.2.2. A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél rövidebb nem lehet.

3.2.3. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

3.2.4. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; http://www.naih.hu/, a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

3.3. Helyesbítéshez való jog

3.3.1. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

3.4. Törléshez való jog

3.4.1. A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

3.5. Tiltakozási jog

3.5.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a Szeged Plaza Titkárság, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119. postai címre vagy az info@szegedplaza.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

3.5.2. A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

3.5.3. Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a határidőt elmulasztja, az érintett az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

3.5.4. A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Társaság egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

3.6. Bírósági jogérvényesítés

3.6.1. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3.6.2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

3.6.3. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

3.6.4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve kért adat adatátvevő javára történő kiadására kötelezi.

3.6.5. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

3.7. Kártérítés és sérelemdíj

3.7.1. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3.7.2. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

IV. A TÁRSASÁG ADATVÉDELEMMEL, ADATBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI ELŐÍRÁSAI

4.1.1. A Társaság alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottai jelen Szabályzattal összhangban lévő adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

4.1.2. A Társaság az adatokba harmadik személyeknek betekintést az érintett szóbeli engedélye nélkül nem enged. Ez alól kivételt képez a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

4.1.3. A Társaság az érintett személyes adatait védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen.

4.1.4. Az adatbiztonság megvalósítása érdekében a Társaság garantálja, hogy illetéktelen személyek fizikailag nem férhetnek hozzá sem a papíralapú, sem pedig az informatikai rendszer egyetlen eleméhez sem.

4.1.5. A személyes adatok megsértésének észlelése esetén a Társaság haladéktalanul köteles a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak bejelenteni.

4.1.6. Az érintett köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak visszaélésre alapot nem adó módon történő megválasztása érdekében.

4.1.7. A Társaság a Hatóság általános gyakorlatára tekintettel az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos az adatkezelést a Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba köteles bejelenteni.

V. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Shopping Mall Invest Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.

Cégjegyzékszám: 01-09-680477

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11592899242

Képviselő: Jellinek Dániel ügyvezető

Telefon: 06 1 920 2050

E-mail: indotek@indotek.hu

Az adatkezelő

a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

b) ellenőrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

c) kivizsgálja a hozzá beérkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;

d) elkészíti a belső adatvédelmi nyilvántartást;

e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról [Infotv. 24. § (2)].

Jelen Adatkezelési szabályzatot a Társaság elektronikus formában elérhetővé teszi a https://szegedplaza.hu/ honlapján.

A Plaza nyilvántartási száma a NAIH által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: NAIH 66859/2013.